Privacy Policy

1. Algemeen

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

We raden u aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat u goed weet waarvoor wij uw gegevens gebruiken. U vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over uw privacy rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

2. Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

&Company BVBA (Singles en Eat&Meet), met maatschappelijke zetel gelegen te Edegem is de verantwoordelijke voor het privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan u terecht op het hierboven vermelde adres of op het emailadres: reservaties@singles.be.

3. Wijziging en update van de privacy policy

Wij kunnen het privacy beleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacy verklaring door te nemen.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Bij het bezoeken van de website meten we uw klikgedrag a.d.h.v. cookies.
 • Om zich te abonneren op onze kalender geeft u als niet-lid uw naam en email door.
 • Bij het invullen van onze contactformulier op de website geeft u uw naam en email door+ u specifieke vraag.
 • Indien u ons volgt op sociale media (Facebook, Instagram), krijgen we toegang tot uwpersoonsgegevens zoals weergegeven volgens uw privacy instellingen op sociale media.
 • Nieuwe leden worden bij inschrijving gevraagd volgende gegevens door te geven:
  § Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, email§ Studies, professionele bezigheden§ Hobby’s en interesses.De gegevens van onze leden worden bewaard in onze database en op het contract dat ondertekend wordt bij aanvang van het lidmaatschap.

5. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

 • Om u te identificeren;
 • Om u te contacteren;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen;
 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren;
 • Om u op de hoogte te houden van ons productenaanbod (Direct Marketing);

6. Uw privacy
6.1 U kan uw gegevens inkijken

Wilt u inzage in de gegevens die wij over u verwerken, laat het dan weten.
Als u uw recht van inzage uitoefent zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

6.2 U kan uw gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

6.3 U kan uw gegevens laten verwijderen

Als u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kan u vragen om ze te verwijderen.

6.4 U kan zich verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

6.5 U kan soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven.

Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kan u ons contacteren.

6.6 U kan vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.
De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

6.7 U kan uw rechten uitoefenen

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat het een kopie van uw identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag.

Heeft u een vraag of een opmerking? Dan kan u terecht op ons emailadres reservaties@singles.be. Dit is uw eerste aanspreekpunt i.v.m. Privacy.

7. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie).

Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Belangrijk:Indien u intekent voor een lidmaatschap bij Singles, is de bewaartermijn levenslang. Deze termijn zit mee opgenomen in de instapkost, wat wil zeggen dat u levenslang beroep kan doen op onze diensten. Indien u geen lid meer wenst te zijn en uw levenslang lidmaatschap wenst op te schorten, kan dit door contact op te nemen via reservaties@singles.be. Uw gegevens worden dan verwijderd uit onze database waarbij u afstand doet van uw levenslang lidmaatschap.

8. Uw gegevens worden verwerkt

Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:

 • Consultants,
 • Boekhouding
 • Marktonderzoeksbureaus
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft, …
 • Marketing- en communicatiebureaus
 • Sociale media
 • Bedrijven die ons ondersteunen om uw gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren


9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen..